Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก
โครงการอบรมทางวิชาการของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2561
โดย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - พฤหัสบดี, 3 พฤษภาคม 2018, 4:39PM
 

สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการออกแบบการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง และด้านจิตวิทยาการศึกษาเป็นหลักสูตรพิเศษ ระหว่างวันที่ 26 พฤษภ...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(526 คำ)
 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก
การประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ: ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่Thailand 4.0 โดยสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - พฤหัสบดี, 31 สิงหาคม 2017, 9:18PM
 

“การประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ: ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่Thailand 4.0”

โดยสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
หลักการและเหตุผล
          สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศ...อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(174 คำ)
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก
โครงการอบรมทางวิชาการของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2560
โดย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - อาทิตย์, 23 เมษายน 2017, 8:34PM
 

โครงการอบรมทางวิชาการของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2560

          สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดโครงการอบรมทางวิชาก...อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(100 คำ)
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก
สารสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน ๒๕๖๐
โดย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - อังคาร, 11 เมษายน 2017, 5:13PM
 

สารจากนายกสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

สารสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับนี้เป็นปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2560) ถือเป็นฉบับต้อนรับปีใหม่ ปีระกา 2560 สาหรับสมาชิกของสมาคมทุกท่านครับ

สารสมาคมได้ออกตามวาระโดยจัดทำเป็น e-Book บนเว็บไซต์ของสมาคม เพื่อสื่อสารกับสมาชิกของสมาคมวิจัยสัง...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(424 คำ)
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก
การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ ประจำปี 2559
โดย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - อังคาร, 23 สิงหาคม 2016, 10:45PM
 
การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ ประจำปี 2559
โดย สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับบทความวิจัยเพื่อนำเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการวิจัยสังคมศาสตร์...
อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(70 คำ)
 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก
ประกาศวันและเวลาเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการประจำปี 2559 หลักสูตรที่ 1 การวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research)
โดย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - พุธ, 15 มิถุนายน 2016, 11:24AM
 

ด่วน!!! แจ้งเปลี่ยนห้องฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1 การวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา และคณะ เป็นห้องประชุมห้าทศวรรษ อาคารเอนกประสงค์ รร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม สามารถเดินเข้าโรงเรียนทางประตูศาลพระภูมิตรงข้ามอาคารจามจุรี 9 โรงเรียนจะเปิดเพียงประตูเดียว สำรองที่นั...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(73 คำ)
 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก
โครงการอบรมประจำปี
โดย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - เสาร์, 30 เมษายน 2016, 9:30AM
 
โครงการอบรมประจำปีของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 


หลักสูตร 1 การวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) 

หลักสูตร 2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัย (SPSS) 

หลักสูตร 3 สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย: การวิเคราะห์องค์ประกอบและการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ (LISREL) 

หลักสูตร 4 สถิติ...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(89 คำ)
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก
จดหมายข่าวสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559
โดย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - ศุกร์, 29 เมษายน 2016, 9:21PM
 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก
จดหมายข่าวสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558
โดย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - จันทร์, 25 มกราคม 2016, 9:26PM
 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก
วารสารการวิจัยสังคมศาสตร์
โดย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - อาทิตย์, 8 พฤศจิกายน 2015, 9:14PM
 

journal2558.jpg