คณะกรรมการบริหารสมาคม
Administrator

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

Dr.Komsorn

ดร.คมศร วงษ์รักษา - นายกสมาคม

คณะที่ปรึกษา
1) ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี ประธานที่ปรึกษา
2) รองศาสตราจารย์ศักดา บุญยไวโรจน์ ที่ปรึกษา
3) รองศาสตราจารย์ศิลปชัย บูรณพานิช ที่ปรึกษา
4) ดร.สุพจน์ เกิดสุวรรณ์ ที่ปรึกษา
5) ดร.เรืองสิริศักดิ์ โสบ้านบัว ที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหาร
1) อาจารย์ ดร.คมศร วงษ์รักษา นายกสมาคม
2) รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี แกมเกตุ อุปนายก
3) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ กรรมการ
4) ศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สุรเศรฐ กรรมการ
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล กรรมการ
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินดา วราสุนันท์ กรรมการ
8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษา นวลศรี กรรมการ
9) อาจารย์ ดร.มนูญ ศิวารมย์ กรรมการ
10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ศิริกิจ กรรมการ
11) พลตำรวจตรี ดร.กิจพิณิจ อุสาโห กรรมการ
12) รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ กรรมการและเหรัญญิก
13) อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน กรรมการและปฏิคม
14) อาจารย์ ดร.ณภัทร ชัยมงคล กรรมการและนายทะเบียน
15) อาจารย์ ดร.วาทินี อมรไพศาลเลิศ กรรมการและประชาสัมพันธ์
16) อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ ศรีหาเศษ กรรมการและเลขานุการ
17) อาจารย์ ดร.สุกัญญ บุญศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
18) อาจารย์ ดร.ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ