การประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ
Administrator

หลักการและเหตุผล

สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สวสท.) เป็นสมาคมที่มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อเป็นศูนย์กลางของนักวิจัย นักสถิติ นักจิตวิทยา นักวัดผล และนักประเมินผลทางสังคมศาสตร์ และเป็นแหล่งของการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ อันจะนำไปสู่ประโยชน์ในทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพ สนับสนุน ช่วยเหลือและเผยแพร่งานวิจัยทางสังคมศาสตร์ของบุคคลและสถาบัน รวมทั้งการพัฒนาสังคมไทย โดยอาศัยการวิจัย ดังนั้นเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว สมาคมฯ จึงจัดกิจกรรมทางวิชาการขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปี 2561 สมาคมฯ ได้จัดโครงการการประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ เรื่อง “ดุลยภาพของการพัฒนาทางสังคม : มิติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการศึกษา” ขึ้น โดยมีการบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับดุลยภาพของการพัฒนาทางสังคม : มิติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการศึกษา ในประเด็นเรื่อง 1) ดุลยภาพความสุข : การวิเคราะห์และดัชนีชี้วัด” และ 2) “ดุลยภาพการวิจัยทางสังคมศาสตร์: การขอจริยธรรมการวิจัย” และมีการนำเสนอผลงานวิจัยคัดสรร ตลอดจนมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดประชุมทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
2.เพื่อนำเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับดุลยภาพของการพัฒนาทางสังคม : มิติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการศึกษา
3. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเกี่ยวกับดุลยภาพของการพัฒนาทางสังคม : มิติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการศึกษา
4. เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้และสร้างเครือข่ายนักวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์