วารสารการวิจัยสังคมศาสตร์
Administrator

วารสารการวิจัยสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ แนวคิดและผลงานการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวัดและประเมินผล สถิติ วิจัย และจิตวิทยาการศึกษา

2. เพื่อเป็นแหล่งกลางในการเสนอผลงาน บทความ และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวัดและประเมินผล สถิติ วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวัดและประเมินผล สถิติ วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

1 ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี ที่ปรึกษาบรรณาธิการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 รศ.ดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ ที่ปรึกษาบรรณาธิการ สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
3 อ.ดร.คมศร วงษ์รักษา ที่ปรึกษาบรรณาธิการ สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
4 อ.ดร.ณภัทร ชัยมงคล บรรณาธิการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 ศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ กองบรรณาธิการ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6 ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์ กองบรรณาธิการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 รศ.ดร.ดุษฏี โยเหลา กองบรรณาธิการ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8 รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ กองบรรณาธิการ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
9 รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล กองบรรณาธิการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ กองบรรณาธิการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ กองบรรณาธิการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12 รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ กองบรรณาธิการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13 รศ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก กองบรรณาธิการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14 ผศ.ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ กองบรรณาธิการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15 ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท์ กองบรรณาธิการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 อ.ดร.สุกัญญา บุญศรี กองบรรณาธิการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
17 อ.ดร.วารุณี ลัภนโชคดี กองบรรณาธิการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 อ.ดร.กมลทิพย์ ศรีหาเศษ กองบรรณาธิการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
19 อ.ดร.วาทินี อมรไพศาลเลิศ กองบรรณาธิการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20 อ.ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน กองบรรณาธิการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดเอกสารการวิจัยสังคมศาสตร์

 วารสารการวิจัยสังคมศาสตร์  วารสารการวิจัยสังคมศาสตร์  วารสารการวิจัยสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลดวารสาร ปี 2561 ดาวน์โหลดวารสาร ปี 2560 ดาวน์โหลดวารสาร ปี 2559